Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

1. Údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu www.office-style.sk ďalej len „predávajúci“

1.1. Predávajúcim je spoločnosť Antares Eurotrade s.r.o., Krajná cesta 783/10, 930 39 Zlaté Klasy-Rastice, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 825/T, IČO: 34112545, DIČ: 2020369824 , IČ DPH: SK2020369824, tel.(mobil): +421 907 780 941, e-mail: radoslav.tkac@antares-eurotrade.sk. (ďalej len „predávajúci“), banka: ČSOB a.s. - č.účtu: SK23 7500 0000 0040 1582 7762. Spoločnosť prevádzkuje internetový obchod www.office-style.sk

1.2 Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru je rovnaká ako adresa sídla spoločnosti.

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto VOP sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok.

2. Výklad pojmov

2.1. Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.office-style.sk uzavretá online podľa VOP.

2.2. Tovarom sú produkty, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy v súlade s VOP a sú umiestnené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.office-style.sk

2.3. Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v kúpnej zmluve podľa týchto VOP. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Ku kúpnej cene sa pripočítavajú poplatky za dopravu alebo poštovné v zmysle týchto VOP.

2.4. Reklamáciou je uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady tovaru.

3. Cena tovaru

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítaná doprava, poštovné a balné.

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

4. Objednávka tovaru

4.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

  • a) prostredníctvom nákupného košíka na stránke internetového obchodu www.office-style.sk
  • b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru a množstva tovaru na michal.ferko@antares-eurotrade.sk

4.2 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru na internetovej stránke www.office-style.sk týmito spôsobmi:

- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie alebo

- prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal registráciu v internetovom obchode

Zákaznícky účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

4.3 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

4.4 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo objednaného tovaru v dohodnutej cene a za podmienok, ktoré platia v deň objednania objednávky. Ďalej sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4.6 Zrušenie objednávky od objednania tovaru bez udania dôvodu je zo strany kupujúceho možné do začatia procesu vybavovania objednávky. Kupujúci môže objednávku zrušiť, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade objednávky tovaru na mieru, či na zákazku. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa zákona č. 102/2014 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

4.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. V takomto prípade kupujúcemu v najbližšom možnom termíne vráti uhradenú príslušnú sumu, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

5. Platobné a dodacie podmienky

5.1 Platiť za tovar môže kupujúci

a) v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky - dobierka

b) platbou vopred (predfaktúra) na účet prevádzkovateľa

(č.ú. 4020835062/7500 ČSOB a.s.)

c) pri tovaroch vyrábaných na zákazku - nábytok a podobne - má právo predávajúci určiť zálohovú platbu ako zábezpeku pre prípad storna objednávky, kedy už tovar bude vo výrobe, či na ceste. Zálohová platba je minimálne vo výške 50 % z ceny objednávky. Zvyšná časť sumy z objednávky je uhrádzaná pri prevzatí tovaru.

d) zmluvný partneri - faktúra - splatnosť podľa dohody

5.2 Platba je možná v mene EUR.

5.3 Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov od 1 do 31 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania pri tovare, ktorý nie je skladom bude predávajúci kupujúceho vopred informovať telefonicky alebo e-mailom. Pri tovare ktorý nie je skladom, ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

5.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

5.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou.

5.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:

Doprava nábytku a ťažkých predmetov: Pri objednaní nábytku, väčších a ťažších predmetov (napr. kovový nábytok a pod.) je cena vypočítaná podľa váhy tovaru a zaslaná zákazníkovi na potvrdenie. Pri vyšších objednávkach nábytku Vám poskytneme zľavu z ceny dopravy, prípadne Vám ho dopravíme ZADARMO. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť alebo neposkytnúť zľavu z ceny dopravy. Zľava nie je nárokovateľná.

Poplatky pri stoličkách okrem nábytku, nadrozmerných a veľkých predmetov:

Pri objednávke tovaru do 250,00€ s DPH je poplatok za dopravu vypočítaný podľa tabuľky kuriérskych spoločností priemerom ceny, zásielky v hodnote nad 250,00€ s DPH vrátane dopravíme v rámci SR zdarma. Dobierka je spoplatnená sumou 8,00€ s DPH (6,67€ bez DPH).

Tovar je stále dodávaný v demonte a originálnom balení pred prvé uzamykateľné dvere zákazníka.

5.8 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

5.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

5.10 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom (kupujúcim) okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.11 Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- za poškodenie zásielky zavinené poštou,  resp. prepravnou spoločnosťou,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

- výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

5.12 V prípade nevyzdvihnutia zásielky vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru tam – späť podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá mu tovar doručovala. Faktúra na uhradenie dopravy bude zákazníkovi doručená poštou.

6. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

6.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár  formular-na-odstupenie-od-zmluvy-office-stylesk.docx.

6.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na vlastné náklady alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne na adrese: Antares Eurotrade s.r.o., Krajná cesta 783/10, 930 39 Zlaté Klasy-Rastice.

6.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru, kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

7. Reklamácie a záručné podmienky

Adresa pre zasielanie reklamácií:
Antares Eurotrade s.r.o., Krajná cesta 783/10, 930 39 Zlaté Klasy-Rastice.

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

7.2 Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote, ako je uvedená pri danom type tovaru, minimálne však zákonnú lehotu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list).

7.3 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vlastnou dopravou zákazníka, nevhodným skladovaním , nesprávne prevedenou montážou, opravou, údržbou, nesprávnym používaním, prekročením nosnosti stoličiek a kresiel, ktorá je uvedená pri danom tovare, na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.4 Reklamáciu vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo e-mailom bez zbytočného odkladu. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný  doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby.

7.5 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie , v odôvodnených prípadoch maximálne do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie (tovaru) kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

7.6 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou alebo prepravnou spoločnosťou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

7.7 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

8. Alternatívne riešenie sporov - ARS

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Antares Eurotrade s.r.o., Krajná cesta 783/10, 930 39 Zlaté Klasy-Rastice s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.office-style.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002, 90/2005 Z.z.. o ochrane osobných údajov.

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

10.3 Zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

10.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 24.5.2021.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecné obchodné podmienky

Formulár na odstúpenie od zmluvy