Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ
Elektronický obchod www.easy-interier.sk prevádzkuje  spoločnosť  Easy Interiér s.r.o., Námestie SNP 189/17

Dunajská Streda 929 01, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35060/T, IČO: 47 937 670, DIČ: 2024154077 , IČ DPH: SK2024154077 , tel.(mobil): +421 907 780 941, e-mail: info@easy-interier.sk

Všeobecné ustanovenia
Kupujúci vytvorením záväznej objednávky potvrdzuje a akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obe strany záväzné.

Zaregistrovanie nového zákazníka - registrácia
Pred prvou objednávkou je dôležitá registrácia v registračnom formulári, kde je potrebné  vyplniť svoje údaje. Pri ďalšej objednávke sa budete prihlasovať už len svojím užívateľským menom a heslom.

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.easy-interier.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002, 90/2005 Z.z.. o ochrane osobných údajov.

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítaná doprava, poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Objednanie tovaru
Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a potvrdzuje tým, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká následným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Dodanie tovaru.
Tovar bude expedovaný od 1-31 dní po obdržaní záväznej objednávky, kuriérskou službou. O dodaní budete informovaný telefonicky kuriérom. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku. Tovar je stále dodávaný v demonte a originálnom balení pred prvé uzamýkateľné dvere zákazníka.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- za poškodenie zásielky zavinené poštou,  resp. prepravnou spoločnosťou,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

- Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednávku riadne vyplniť a skontrolovať - výber farby, rozmery a počty tovarov - za nesprávne vyplnenú objednávku nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Prípadne nezrovnalosti v parametroch je kupujúci povinný obratom opraviť po obdržaní potvrdzujúceho emailu - kópie objednávky!!!

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- objednaný tovar pri prevzatí skontrolovať a prípadné jeho poškodenie hlásiť ihneď po prevzatí zásielky!!!!

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,- EUR s DPH, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne, prípadne realizovať platbu za objednaný tovar prostredníctvom preddavkovej faktúry. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Platba tovaru
Platba za tovar je:

  • a) v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky - dobierka
  • b) platbou vopred (predfaktúra) na účet prevádzkovateľa
    (č.ú. 4020835062/7500 ČSOB a.s.)
  • c) pri tovaroch vyrábaných na zákazku - nábytok a podobne - má právo predávajúci určiť zálohovú platbu ako zábezpeku pre prípad storna objednávky, kedy už tovar bude vo výrobe, či na ceste. Zálohová platba je minimálne vo výške 50 % z ceny objednávky. Zvyšná časť sumy z objednávky je uhrádzaná pri prevzatí tovaru.
  • d) zmluvný partneri - faktúra - splatnosť podľa dohody

Poplatky pri stoličkách okrem nábytku, nadrozmerných a veľkých predmetov:
Pri objednávke tovaru do 250,00€ s DPH je poplatok za dopravu vypočítaný podľa tabuľky kuriérskych spoločností priemerom ceny, zásielky v hodnote nad 250,00€ s DPH vrátane dopravíme v rámci SR zdarma. Dobierka je spoplatnená sumou 8,00€ s DPH (6,67€ bez DPH).

DOPRAVA nábytku a ťažkých predmetov: Pri objednaní nábytku, väčších a ťažších predmetov (napr. kovový nábytok a pod.) je cena vypočítaná podľa váhy tovaru a zaslaná zákazníkovi na potvrdenie. Pri vyšších objednávkach nábytku Vám poskytneme zľavu z ceny dopravy, prípadne Vám ho dopravíme ZADARMO. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť alebo neposkytnúť zľavu z ceny dopravy. Zľava nie je nárokovateľná.

Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade objednávky tovaru na mieru, či na zákazku. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Nevyzdvihnutá zásielka

V prípade nevyzdvihnutia zásielky vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru tam – späť podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá mu tovar doručovala. Faktúra na uhradenie dopravy bude zákazníkovi doručená poštou.

Záruka a reklamácie
Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru, minimálne však zákonnú lehotu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu, nevzťahuje sa na vady spôsobené vlastnou dopravou zákazníka, nevhodným skladovaním , nesprávne prevedenou montážou, opravou, údržbou, nesprávnym používaním, prekročením nosnosti stoličiek a kresiel, ktorá je uvedená pri danom tovare. Zákazník musí uplatniť reklamáciu vady tovaru bez zbytočného odkladu. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne. Dodávateľ je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prevzatia tovaru od zákazníka. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka firmy predávajúceho.